Zapraszamy na Festyn Rodzinny

Zapraszamy wszystkich rodziców i uczniów na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w piątek 8 czerwca w godzinach od 15 do 19 na boisku SP 113.

plakat-festyn

Regulamin festynu rodzinnego

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 

 1. Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: uczniowie placówki wraz z rodzinami oraz mieszkańcy.
 2. Wstęp na festyn jest bezpłatny.
 3. Osoby małoletnie (do 10 roku życia) uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 4. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 6. Zakazuje się:
 7. a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń  i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
 8. b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
 9. c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
 10. d) wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 11. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w szkole i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 12. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 13. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 14. 10. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony,a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 15. 11. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły (sp113.wroc.pl) oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
 16. 12. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 17. 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.2018r.
 18. Wchodząc na teren boiska akceptuję w/w punkty regulaminu.