Zapisy do klas terapeutycznych – informacje

rekrurcja-terapia-pop

Szkoła Podstawowa Nr 113

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 

Wrocław ul. Zemska 16 c

rozpoczyna  zapisy do klasy II, III i IV terapeutycznej

dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

na rok szkolny 2018/2019

 

Nauka odbywa się w niewielkim zespole klasowym (12-15 osób) zgodnie z obowiązującymi w szkole programami nauczania. Metody i formy pracy z dziećmi dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

 

Dodatkowo uczniowie objęci są opieką psychologa i pedagoga, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych ukierunkowanych na indywidualną pracę i pomoc :

  • terapia pedagogiczna
  • muzykoterapia
  • zajęcia logopedyczne
  • biofeedback
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

Aby ubiegać się o przyjęcie do klasy terapeutycznej, należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u pedagoga wymagane dokumenty:

  • opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem nauki w klasie terapeutycznej
  • podanie rodzica o przyjęcie do klasy
  • oświadczenie rodzica
  • pisemną opinię wychowawcy klasy

 

Druk podania i oświadczenia oraz wzór opinii dla wychowawcy do pobrania:

podanie o przyjęcie dziecka do klasy terapeutycznej

opinia wychowawcy klasy

oświadczenie o stanie zdrowia

Warunkiem przyjęcia do klasy terapeutycznej jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Terapeutycznej przy SP-113.

 

    Dokumenty można składać do 19 maja 2018 r. w sekretariacie szkoły.

Jeśli szkoła będzie dysponować jeszcze wolnymi miejscami, dokumenty będzie można złożyć  również w terminie późniejszym.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (71)798-69-15 w. 140 – pedagog klas starszych lub (71)798-69-15 w. 141 – pedagog klas młodszych.

    Przeciwwskazaniem do podjęcia nauki w klasie terapeutycznej są występujące u dziecka zaburzenia zachowania i emocji.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DZIECKA
DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU