Ubezpieczenie – informacje

UBEZPIECZENIE SZKOLNE  DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  

W ROKU SZKOLNYM  2017/2018  od 01.09.2017 do 31.08.2018

 

INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA

 

Towarzystwo Ubezpieczeń INTERRISK SA było ubezpieczycielem Szkoły i Przedszkola w roku szkolnym 2016-2017. Na bieżący rok szkolny przedstawionych zostało 6 wariantów ubezpieczenia  wg  sum gwarancyjnych:

 

 • wariant I suma ubezpieczenia  15.000 zł , za 1% uszczerbku 150 zł  –  składka 58 zł
 • wariant II suma ubezpieczenia  20.000 zł, za 1% uszczerbku 200 zł – składka 69 zł
 • wariant III suma ubezpieczenia 30.000 zł za jeden % uszczerbku 300 zł – składka 92

 

z możliwością wariantu dla dzieci uprawiających wyczynowo sporty

 

wariant I + SPORT  suma ubezpieczenia 15.000 zł z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportów – składka 75 zł

wariant II + SPORT suma ubezpieczenia 20.000 zł z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportów – składka 89 zł

wariant III + SPORT suma ubezpieczenia 30.000 zł z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportów – składka 119 zł

 

Zakres ubezpieczenia 24h

Zakres ubezpieczenia – wyszczególniony w załącznikach.

 

Dodatkowo w postanowieniach szczególnych wprowadzono koszty leczenia dentystycznego oraz zachorowanie na boreliozę.

 

W załączniku oferty w wariantach oraz ogólne warunki ubezpieczeń.

Każdy Rodzic przy ubezpieczeniu proszony jest o odebranie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Możliwość zgłaszania szkód do Towarzystwa – elektronicznie, mailowo, pisemnie lub w placówce InterRisk SA

 

Do ofert zostały dołączone koszty leczenia stomatologicznego oraz bolerioza i zapalenie opon mózgowych (świadczenie płatne w wysokości 500 zł w przypadku poważnego zachorowania). Zastosowanie mają poniższe postanowienia dodatkowe/odmienne.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS
zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25.04.2017 r.

 

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25.04.2017 r.

Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia:

 1. § 2 ust. 42) otrzymuje brzmienie:

“33) poważne zachorowanie – wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały zdiagnozowane po raz pierwszy w trakcie okresu ubezpieczenia: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek,  poliomyelitis,  utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane,  borelioza, wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze . Za poważne zachorowanie uważa się również transplantację głównych organów;”

 

 1. Do § 2 dodaje się ust. 86) w brzmieniu:

„86) borelioza – choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod A69.2 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są przypadki I stadium boreliozy ( tzw. Infekcja wczesna, rozwijająca się do 90 dni po ukąszeniu przez kleszcza w postaci zmian skórnych typu rumienia przewlekłego wędrującego) oraz przypadki boreliozy, w których w jednoznaczny sposób na podstawie badań klinicznych  oraz zaawansowania objawów chorobowych można stwierdzić, iż zakażenie nastąpiło przed rozpoczęciem odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela;”

 

 1. Do § 2 dodaje się ust. 87) w brzmieniu:

„87) Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze –choroba rozpoznana przez lekarza specjalistę neurologa i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod A.84”

 

 1. § 11 ust. 1) pkt. 6) otrzymuje  brzmienie:

6) Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku chorób wskazanych w lit a)-j) oraz w wysokości  10% sumy ubezpieczenia w przypadku chorób wskazanych w lit k)-l) określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju poważnego zachorowania:

 1. a) nowotwór złośliwy,
 2. b) paraliż,
 3. c) niewydolność nerek,
 4. d) transplantacja głównych organów,
 5. e) poliomyelitis,
 6. f) utrata mowy,
 7. g) utrata słuchu,
 8. h) utrata wzroku,
 9. i) anemia aplastyczna,
 10. j) stwardnienie rozsiane;
 11. k) borelioza
 12. l ) wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze

 

 1. §11 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia

dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego

wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje

maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty

odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

 

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus – 15 tys.

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus – 20 tys.

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus – 30 tys.